Trahvimäärad ehituses

Viimasel ajal on palju juttu olnud nii ehituslubadestkasutuslubadest kui ka muudest ehitusdokumentidest ja nende vajalikkusest. Vähem teatakse aga seda, et tegelikult vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule on õigus kohalikul omavalitsusel juba praegu kohustuste rikkumiste ja mittevastavuste eest füüsilist kui ka juriidilist isikut trahvida. On kuulda olnud, et Tallinnas on seda õigust juba linna poolt rakendatud, kuid väiksemad omavalitsused pole seda teed veel läinud. Trahvimäärad on mõistagi füüsilisele ja juriidilisele isikule erinevad ning need on kajastatud kehtiva Ehitusseadustiku §134 – §140 osas.

Trahvimäärad

§ 134. Ehitisele esitatavate nõuete rikkumine

 (1) Ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 135. Ehitamisele esitatavate nõuete rikkumine

 (1) Ehitamisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitise ohtlikkuse varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 136. Nõuetele mittevastava ehitise projekteerimine

 (1) Ehitusprojekti koostamise eest, kui selle järgi ehitatud või ehitamisel olev ehitis on ohtlik inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 137. Andmete säilitamise kohustuse rikkumine

 (1) Ehitusdokumentide või tehtud ehitusuuringute andmete, ehitusprojekti kontrollimise andmete, auditi dokumentatsiooni, hoonete energiamärgiste andmisega seonduvate andmete või nende koopiate täies mahus vähemalt seitsmeks aastaks säilitamata jätmise eest, kui see takistab olulisel määral ehitise ohutuse hindamist, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 138. Ehitusloata ehitamine

 (1) Ehitusloata ehitamise eest, kui ehitusluba oli nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 139. Kasutusloata kasutamine

 (1) Kasutusloata kasutamise eest, kui ehitusluba oli nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 140. Ebaseaduslik tegevus ehitise kaitsevööndis

 (1) Nõuetele mittevastava tegevuse korral ehitise kaitsevööndis, kui sellega kaasneb oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Allikas: Ehitusseadustik

Autor: Margus Raidpere