Ehitise audit

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit. Kasutuseelne audit tuleb teha õigusaktis sätestatud juhul enne ehitise kasutusele võtmist ja korraline või erakorraline audit ettenähtud juhul ehitise kasutamisel.

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele.

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut vastavalt ehitise auditi lähteülesandele.

Ehitise audit hõlmab vähemalt järgmisi meetodeid:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras, ning vajadusel tuvastatakse ehitise tehnilised andmed;
  • kasutuskontroll, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu;
  • dokumentatsiooni kontrollimine, mille käigus kontrollitakse, kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning ehitise korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.

Ehitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne, mis sisaldab nii tekstilist kui fotode osa.

Kasutusloa taotlemise puhul on vaja teostada kasutuseelne ehitise audit, kuna sageli puuduvad ehitusaegsed dokumendid või on neid järgi jäänud väga vähe.

Lisaks tegeleme ka kinnisvara ostu- ja müügieelse ülevaatusega, mille puhul vormistatakse sarnaselt eelnevale kirjalik ehitustehniline audit.

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/120102020004