Kasulikku

Õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamine

Teadupäraselt peavad olema kõik ehitised kantud ehitisregistrisse (ehr.ee) 2020 aasta 1. juuniks. Registrisse peavad olema kantud kõik hooned, mis on suuremad kui 20m2. Hoonete olemasolu ja paiknemist hakkab ortofotode abil kontrollima kohalik omavalitsus. Kontrolli mõte on tuvastada hoone ehitamise õiguslik alus, ehitise kasutamise otstarve, ehitise alune pind, valmimise aeg jne. Kui selgub, et hoone on hoolimata registrist puudumisest rajatud siiski õiguspäraselt ja omanik suudab seda tõendada vastavate dokumentidega, siis…

Loe edasi..

Trahvimäärad ehituses

Viimasel ajal on palju juttu olnud nii ehituslubadest, kasutuslubadest kui ka muudest ehitusdokumentidest ja nende vajalikkusest. Vähem teatakse aga seda, et tegelikult vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule on õigus kohalikul omavalitsusel juba praegu kohustuste rikkumiste ja mittevastavuste eest füüsilist kui ka juriidilist isikut trahvida. On kuulda olnud, et Tallinnas on seda õigust juba linna poolt rakendatud, kuid väiksemad omavalitsused pole seda teed veel läinud. Trahvimäärad on mõistagi füüsilisele ja juriidilisele isikule erinevad ning…

Loe edasi..

Kasutusluba

Mis on kasutusluba ja miks seda vaja on? Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis vastab ehitusprojektile ja seda võib kasutada kasutusotstarbe kohaselt. Enne kasutusloa väljastamist peab kohaliku omavalitsuse vastav spetsialist valminud ehitisega kohapeal tutvuma ja veenduma, et hoonete ja rajatiste kui ka terviku teostus vastab projektis sätestatule. Sealhulgas kontrollib ta veel seda, kas hoone küljes on korrektne aadressisilt, postkast ja lipumast või -varda hoidik. Lisaks valla spetsialistile peab…

Loe edasi..

Energiamärgis

Energiamärgis – mis see on? Viimasel ajal on palju räägitud hoonete energiatõhususest ja energiamärgistest. Suures plaanis tähendab see seda, et kõik täna projekteeritavad ja ehitatavad hooned peavad olema energiat säästvad.  EL Hoonete energiatõhususe Direktiivist lähtuvalt on liikmesriigid ja ka Eesti kohustatud uute ning suures mahus rekonstrueeritavate hoonete osas järgima energiatõhususe miinimumnõudeid. Energiatõhususe miinimumnõudeid reguleerib Eestis Vabariigi Valitsuse poolt välja antud vastav määrus. Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust tõendatakse energiamärgisega. Mis on energiamärgis?…

Loe edasi..