Kasutusluba

Kasutusluba

Kasutusluba on dokument, mis väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt ja on vajalik selleks, et tõendada kas valminud ehitis vastab ehitusprojektile, selle rajatud konstruktsioonid ja tehnosüsteemid on ohutud kasutada ning kas hoone või rajatise sihtotstarbelisel kasutamisel puudub oht keskkonnale ja hoones viibivatele isikutele. Kui kõik tingimused on täidetud väljastab KOV kasutusloa, kui tingimused on täitmata, siis esitatakse märkuste nimekiri, mille alusel tuleb hakata puuduseid likvideerima.

Kasutusloa menetlus sisaldab:

  • olemasoleva dokumentatsiooni kontroll ja puuduva osa fikseerimine
  • objekti paikvaatlus ja ehitise projektile vastavuse visuaalne kontrollimine
  • puuduvate dokumentide või uuringute hankimine
  • kliendi konsulteerimist
  • kliendi esindamist vajalikes instantsides
  • vajalike vormide ja dokumentide täitmist ning esitamist läbi ehr.ee süsteemi
  • vajadusel teostame puuduvad mõõdistused (hinnapakkumise alusel)
  • kasutusloa taotlemine

Kasutusloa menetluse hind sõltub olemasolevate ehitusdokumentide hulgast ja sisust.